Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Lenssen Manders Facebookactie” (verder te noemen: “de Actie”) van Lenssen Manders Mode “voor haar” (verder te noemen: “Lenssen Manders”), gevestigd en kantoorhoudende te Mierlo aan de Dorpsstraat 161b, Nederland.
2. Deze Actie heeft als doel cadeaus te verloten onder de deelnemers.
3. Het betreft een tijdelijke actie op 16, 17, 18, 23 en 24 september.

Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.
2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Lenssen Manders behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lenssen Manders en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
5. Deelname aan de Actie is kosteloos.
6. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer zijn naam, adresgegevens en e-mailadres achter te laten via de daarvoor bedoelde aanmeldformulieren. Deze liggen op de genoemde datums (zie punt 1.3) bij de kassa’s van Lenssen Manders of zijn online in te vullen via www.lenssenmanders.nl/facebookactie.
2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
3. De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf op de eerstvolgende woensdag na de genoemde datums door middel van trekkingen door de directie.
4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

1. De prijswinnaars worden persoonlijk door Lenssen Manders bericht.
2. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
3. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan Lenssen Manders.

Medewerking en gegevens/privacy

1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Lenssen Manders om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
2. De gegevens die Lenssen Manders verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

1. Lenssen Manders en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
2. Meer specifiek zijn Lenssen Manders en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
– enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
– het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.
3. Lenssen Manders kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
– enig technisch mankement en/of vertragingen;
– mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

Slotbepalingen

1. Lenssen Manders is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Lenssen Manders.
3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Lenssen Manders een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
4. Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met het Lenssen Manders Mode “voor haar”, telefoonnummer 0492-661262 of stuur een email naar info@lenssenmanders.nl.

Versie 1.0, september 2016, Lenssen Manders Mode “voor haar”